Kappale

6.1. Kirjoittaminen ja tekstin tyylittely

Kappaleiden edistyminen

Hienoa, että olet edennyt jo näin pitkälle! Kun olet saanut rakenteen valmiiksi, voit lähteä tuottamaan sisältöä. Tässä luvussa opastetaan kuinka editorin perustyökalut toimivat.

Ensiksi on hyvä laajentaa editorin työkalupakkia, sillä oletuksena näkymä tarjoaa vain muutamia tekstin muokkaamiseen tarkoitettuja vaihtoehtoja. Työkaluja saat enemmän näkyviin, kun klikkaat edellä esitellyn animaation tapaan työkalurivin oikeasta reunasta neliömäistä symbolia.

Kun olet laajentanut riviä, tutustu työkaluihin kuljettamalla hiirtä apuvälineiden yläpuolella, jolloin näet pienen viestin kursorin alapuolella työkalun toiminnasta. Tutustu tämän jälkeen työkaluihin käytännössä, jotta näet mitä ne tekevät. Muista painaa Päivitä-nappia, jos haluat nähdä tekemäsi muutokset oppimisympäristössä. Sisällöntuottajana sinun on hyvä hallita muutamat tärkeimmät toiminnot, kuten tekstin korostaminen, otsikkotasojen lisääminen sekä sanojen linkittäminen. Katso alla olevalta videolta, kuinka kappale täytetekstiä visualisoidaan siistimmäksi!

Voit myös rikastuttaa sisältöä HTML-kielellä, jos sinulla on siitä osaamista. Klikkaa editorin oikeassa reunassa olevaa Teksti-välilehteä alla olevan animaation mukaisesti, ja voit lisätä sisältöösi kyseistä kieltä.

Verkkojulkaisua ei lueta vaan silmäillään

Nielsen Norman Group organisaation teettämän tut­ki­muksen mu­kaan verk­ko­tekstiä ei lu­e­ta, vaan ai­no­as­taan sil­mäil­lään. Ava­tes­saan verk­ko­si­vun ih­mi­nen sil­mäi­lee si­säl­lön no­pe­as­ti läpi ja pa­laa sit­ten nii­hin koh­tiin, jot­ka hän­tä kiin­nos­ta­vat. On sa­no­mat­ta­kin sel­vää, että si­säl­lön tu­lee olla tä­män vuok­si sil­mäil­tä­vää ja miel­lyt­tä­vää lu­kea. Verkkokirjoittamisessa onkin tiettyjä lukemista helpottavia sääntöjä, jotka tulee ottaa huomioon sisältöä kirjoittaessa.

Käytännön ohjeita verkkokirjoittamiseen

  • Älä käy­tä teks­tis­sä, ot­si­kois­sa tai väli­ot­si­kois­sa ver­saa­lia (=iso­ja kir­jai­mia). Vain ai­van ly­hy­et yk­sit­täi­set sa­nat voi­daan kir­joit­taa isoil­la kir­jai­mil­la.
  • Älä li­ha­voi, kursivoi tai alleviivaa ko­ko­nai­sia lau­sei­ta. Korosta vain yk­sit­täi­siä avain­sa­no­ja tai henkilöiden ni­miä. Liiallisesta tekstin korostamisesta häviää muutoin tehokkuus.
  • Mer­kit­se aina ­ot­si­kot otsikkotyy­leillä, älä li­ha­voi nii­tä.
  • Älä käy­tä usei­ta pe­räk­käi­siä ly­hyi­tä 1-3 ri­vin kap­pa­lei­ta, vaan yh­dis­tä ne 5-12 ri­vin mit­tai­sik­si.
  • Käy­tä lis­ta­e­le­ment­te­jä lu­et­te­lo­mais­ten si­säl­tö­jen muo­toi­luun, älä ns. rans­ka­lai­sia vii­vo­ja.
  • Tasaa teksti aina vasemmalle, älä tasapalstoita verkkotekstejä.
  • Ot­si­kot aina va­sem­mal­le ta­sat­tui­na.
  • Älä kir­joi­ta teks­tiin pit­kiä link­ki­o­soit­tei­ta, vaan lin­ki­tä ne teks­tis­sä ole­viin sa­noi­hin. Lin­ki­tys on muu­ten­kin pa­rem­pi, sil­lä hen­ki­lö voi näin siir­tyä suo­raan ha­lu­a­mal­leen si­vul­le klik­kaa­mal­la link­kiä. Huom! Linkki kannattaa laittaa aukeamaan uuteen välilehteen, mikäli linkin kohde on jokin Mobie-oppimisympäristön ulkopuolinen sivusto.

Nou­dat­ta­mal­la näi­tä yksi­nker­tai­sia oh­jei­ta, saat verkkosisältösi näyt­tä­mään huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mal­ta. Luo lo­puk­si pi­kai­nen kat­se val­mii­seen sisältöön ja mie­ti mitä voi­sit teh­dä vie­lä pa­rem­min.